สายด่วน

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๘๑๙ สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕ หรือ อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
นโยบายรัฐบาล
วาทะนายกรัฐมนตรี
ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์