แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร (2562 - 2564)

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร