แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ

 

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ด้วยตนเอง

 

ผ่านระบบมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ของท่าน ตาม QR Code

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร