มอบเกียรติบัตรยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค.2562 แรงงานจังหวัดสกลนคร (น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศราวุธ วงศ์ตาผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวปนัดดา คุณปัญญา เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (หลังใหม่)

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร