Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน์ อสร.

วิสัยทัศน์

“อาสาสมัครแรงงาน” เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน

1.ขยายการบูรณาการงานอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานภายใน/ภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน

2.พัฒนารูปแบบการอบรมให้ความรู้ด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.สร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ

4.พัฒนารูปแบบการติดตามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแรงงานให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน

 

ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน

              ผู้ที่สมัครใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดสันติสุข ด้านแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้มีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที

TOP