Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

ประชุม VDO Conference ศปก.รง. ครั้งที่ 15/2560

pll_content_description

     วันอังคารที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 15/2560 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบภารกิจ ข่าว เหตุการณ์ประจำวัน และผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (หลังใหม่)

TOP