Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์) ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ “ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19”

pll_content_description

TOP