Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางณัฐกฤตา ดาหาร

  นางณัฐกฤตา ดาหาร

  แรงงานจังหวัดสกลนคร
  • นายชูชาติ มณีรัตน์

   นายชูชาติ มณีรัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายฤกษ์ดี นาชิต

    นายฤกษ์ดี นาชิต

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายประสิทธิ์ชัย พุธดีมี

     นายประสิทธิ์ชัย พุธดีมี

     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
     • นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

      นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

      นักวิชาการแรงงาน
     • นายเศรษฐพล มุลสาโคตร

      นายเศรษฐพล มุลสาโคตร

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     • นางสาวนวิญญา สุวรรณเทน

      นางสาวนวิญญา สุวรรณเทน

      นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวมลิษา อ้วนอินทร์

      นางสาวมลิษา อ้วนอินทร์

      นักวิชาการแรงงาน
     • นายสุกฤษฎิ์ สันทัน

      นายสุกฤษฎิ์ สันทัน

      นักวิชาการแรงงาน
     • นายสุธีวัฒน์ งอยภูธร

      นายสุธีวัฒน์ งอยภูธร

      นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวไพรินทร์ หัวบุญสาร

      นางสาวไพรินทร์ หัวบุญสาร

      นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวมยุรี จันทะรังษี

      นางสาวมยุรี จันทะรังษี

      นักวิชาการแรงงาน
   • นางพาเจริญ คำชมภู

    นางพาเจริญ คำชมภู

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

     นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

     เจ้าหน้าที่แรงงาน
    • นายอนุรักษ์ สีใส

     นายอนุรักษ์ สีใส

     พนักงานขับรถยนต์
TOP