Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์

  นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์

  แรงงานจังหวัดสกลนคร
  • นายชูชาติ มณีรัตน์

   นายชูชาติ มณีรัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

    นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

     นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

     นักวิชาการแรงงาน
   • นายประสิทธิ์ชัย พุธดีมี

    นายประสิทธิ์ชัย พุธดีมี

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายเศรษฐพล มุลสาโคตร

     นายเศรษฐพล มุลสาโคตร

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • สิบเอกหญิงอรชร สาถ่ำ

   สิบเอกหญิงอรชร สาถ่ำ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางพาเจริญ คำชมภู

    นางพาเจริญ คำชมภู

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

     นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

     เจ้าหน้าที่แรงงาน
   • นายกมล จันทนะ

    นายกมล จันทนะ

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
TOP