Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์

  นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์

  แรงงานจังหวัดสกลนคร
  • นายชูชาติ มณีรัตน์

   นายชูชาติ มณีรัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

    นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวเกษศิรินทร์ เสนาป่า

   นางสาวเกษศิรินทร์ เสนาป่า

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางพาเจริญ คำชมภู

    นางพาเจริญ คำชมภู

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายเทพรังสรรค์ มังศรี

     นายเทพรังสรรค์ มังศรี

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายกมล จันทนะ

      นายกมล จันทนะ

      พนักงานขับรถยนต์ ส.3
     • นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

      นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

      เจ้าหน้าที่แรงงาน
  • นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

   นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายศราวุธ วงศ์ตาผา

    นายศราวุธ วงศ์ตาผา

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
TOP