Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ จังหวัดสกลนคร รายไตรมาส พ.ศ.2558

จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ พ.ศ.2558

จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ รายไตรมาส พ.ศ. 2558

จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ รายไตรมาส  พ.ศ.2558

จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงานและเพศ รายไตรมาส พ.ศ. 2558

จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามชั่วโมงการทำงานและเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ.2558

จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ รายไตรมาส พ.ศ. 2558

ผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสกลนคร จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม และเพศ ปี พ.ศ. 2558

ผู้มีอยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสกลนคร จำแนกตามอาชีพ และเพศ ปี พ.ศ. 2558

จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสกลนคร จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2558

ผู้มีอยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ และเพศ ปี พ.ศ. 2558

รายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20

TOP