Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

อาสาสมัครแรงงาน

 

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

 วิสัยทัศน์

“อาสาสมัครแรงงาน” เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน

  1. ขยายการบูรณาการงานอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานภายใน/ ภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน
  2. พัฒนารูปแบบการอบรมให้ความรู้ด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  3. สร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ
  4. พัฒนารูปแบบการติดตามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทาง การพัฒนาแรงงานให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน

 

ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน

          ผู้ที่สมัครใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดสันติสุขด้านแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้มีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน

  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
  2. เพื่อทำหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆเบื้องต้นตามกฎหมายแรงงานให้แก่คนหางาน  ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่  เพื่อป้องกันการหลอกลวงเกี่ยวกับ การหางานและการใช้แรงงาน
  3. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงานตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น
  4. เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน เบื้องต้นในพื้นที่หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคเพื่อนำไป พิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป

 

 

 

 

 

 * บทบาทภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

ด้านอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

 คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดสกลนคร 

 ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสกลนคร

 * แจ้งอาสาสมัครแรงงานปฏิบัติงาน

 

 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

สภ. 1 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

สภ. 2 แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล)

สภ. 3 แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

สภ. 5 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงาน

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

ใบลาออกอาสาสมัครแรงงาน

 

แบบตัวอย่าง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่  อสร.

* แบบสรุปรายงาน อสร. ปี 54 แบบ 1

* แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ+ไม่พีงพอใจ

* แบบสำรวจแรงงานนอกระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP