Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

pll_content_description

TOP