Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

“เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ครั้งทืี่ 14 ประจำปี 2562 รหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม

pll_content_description

แรงงานจังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ข่าว


        ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงาน “เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งทืี่ 14 ประจำปี 2562 รหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเกษตร สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เพื่อประสัมพันธ์ ผลงานด้านการเกษตรมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

TOP