Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์) ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ติดตามปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร

pll_content_description

TOP