Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

แรงงานจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “บทบาทของสตรีในการบริหารจัดการภาครัฐในยุคสังคมดิจิทัล”

pll_content_description

TOP